Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.gotovet.pl


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym znajdującym się w domenie www.gotovet.pl (zwanym dalej „Serwisem”).

 2. Administratorem Serwisu i Usługodawcą jest Magdalena Kujawa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magbee Magdalena Kujawa, Jarzębinowa 16B, 64-542 Piersko, NIP 698 159 6939, REGON 382201805. adres e-mail: kontakt@gotovet.pl

 3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

 4. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie, z zastrzeżeniem, że korzystając z Serwisu Użytkownik może zostać przekierowany, za pośrednictwem linków umieszczonych w Serwisie, do nie podlegających Regulaminowi serwisów i stron internetowych dostawców zewnętrznych, innych niż Usługodawca.

 5. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet oraz dostęp do poczty elektronicznej, wymagany do Rejestracji i zalogowania w Serwisie.

 6. Dokonując Rejestracji w Serwisie Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 8. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.

 9. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników określa odrębna Polityka Prywatności


II DEFINICJE

 1. Usługodawca - Magdalena Kujawa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magbee Magdalena Kujawa, Jarzębinowa 16B, 64-542 Piersko, NIP 698 159 6939, REGON 382201805, prowadząca Serwis GoToVet

 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usług.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Login - adres e-mail Użytkownika, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 5. Hasło - ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji, którego podanie wraz z Loginem umożliwia zalogowanie się do Serwisu.

 6. Rejestracja - jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z Usług, wymagająca podania danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miasta oraz adresu e-mail Użytkownika.

 7. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, profil Użytkownika w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego aktywności w Serwisie, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z Usług.

 8. Usługi - usługi dostępne w ramach Serwisu, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie.


III WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownicy powinni dysponować:

  1. komputerem lub urządzeniem mobilnym mającym dostęp do sieci Internet;

  2. przeglądarką internetową: Mozilla FireFox 30.x lub nowszą, Google Chrome 35.x lub nowszą, Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą, Apple Safari 5.x lub nowszą, obsługującą technologie cookies;

 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.


IV ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:

  1. lista twoich pupili - - służąca do tworzenia listy pupili Usługobiorcy zawierających szczegółowy opis każdego pupila, a także jego zdjęcie.

  2. kalendarz wydarzeń - pozwalający na dodawanie własnych wydarzeń do kalendarza, z zaznaczeniem daty oraz kategorii danego wydarzenia;

  3. dokumentacja lekarska - umożliwiająca dodanie notatek o charakterze tekstowym lub zdjęć / dokumentów PDF do systemu

  4. kontrole - pozwalające na wprowadzanie informacji dotyczących przeprowadzonych przez Usługobiorcę kontroli pupila

  5. społeczność - pozwalającą na wyświetlenie treści dotyczących zwierząt z zewnętrznych portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram

  6. wiedza - zawierającą zbiór artykułów dotyczących tematyki zwierząt

  7. zakupy - umożliwiające podgląd produktów dla zwierząt oferowanych przez kontrahentów Serwisu

  8. przesyłanie newsletterów do Usługobiorców;

  9. możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;

  10. możliwość zakupu produktów (w tym publikacji) oferowanych w Serwisie.

 2. Usługodawca może wprowadzać nowe Usługi do Serwisu w każdym czasie.

 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wymaga Rejestracji w Serwisie i następuje w momencie Rejestracji. Podany w procesie Rejestracji Login może być przypisany tylko do jednego Użytkownika, a Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

 4. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu, które w oferowanych w Serwisie Usług są świadczone nieodpłatnie, a w odniesieniu do Usług odpłatnych określa wysokość opłat za te Usługi oraz zasady dokonywania płatności.

 5. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Użytkownika.

 6. Płatności za pośrednictwem zewnętrznych systemów płatności dostępnych w Serwisie, podlegają zasadom określanym przez dostawców tych systemów i odrębnym regulaminom.

 7. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług w drodze zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy uiścili wcześniej opłatę za świadczenie tych Usług.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępniania Usług, w tym objętych nimi produktów, za pośrednictwem Serwisu.

 9. Użytkownika obowiązuje cena podana w Serwisie dla danej Usługi w chwili dokonywania zamówienia tej Usługi, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.


VI PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu dokonania prac konserwacyjnych lub z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.), o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w poprzez umieszczenie komunikatu na stronie Serwisu lub za pośrednictwem e-maila.

 2. Użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu.

 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkowników Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części.

 5. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie, w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia, są objęte ochroną prawnoautorską określoną w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 6. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia Loginu i Hasła przed dostępem osób nieuprawnionych.

 7. Użytkownik przy dokonywaniu Rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Usługodawcy na podany przez niego adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści takiego oświadczenia. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy wskazany w części I ust. 2 Regulaminu lub przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.


VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnienie Hasła lub Loginu;

  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

  3. za treści i materiały udostępniane w ramach funkcjonalności Serwisu przez zewnętrznych usługodawców lub innych Użytkowników, z zastrzeżeniem, że w przypadku otrzymania informacji, że takie treści lub materiały naruszają przepisy prawa lub Regulamin, Usługodawca podejmie niezwłocznie odpowiednie kroki w celu przywrócenia stanu zgodnego z przepisami.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych znajdujących się w innych domenach niż domena wskazana w części I ust. 1 Regulaminu, do których linki zamieszczono w Serwisie.


VIII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące Usług na adres e-mail Usługodawcy wskazany w części I ust. 2 Regulaminu.

 2. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika.

 4. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę lub jej uzupełnienia zgodnie z ust. 4 powyżej.

 6. Usługobiorca zostanie powiadomiony o wyniku postępowania reklamacyjnego na adres e-mail podany przy składaniu reklamacji.


IX ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa.

 2. Umowa świadczenia nieodpłatnej Usługi rozwiązuje się z momentem usunięcia Konta w Serwisie przez Użytkownika lub zaprzestania świadczenia danej Usługi przez Usługodawcę.

 3. Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w części I ust. 2 Regulaminu, przed upływem tego terminu.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w części I ust. 2 Regulaminu. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego można skorzystać, znajduje się tutaj (kliknij aby pobrać). Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli świadczenie Usług rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.

 6. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie następuje ze skutkiem natychmiastowym i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.

 7. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.


X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę za świadczenie Usług odpłatnych.

 2. Usługobiorcy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości wysłaną na adres e-mail podany przy Rejestracji.

 3. Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług płatnych w drodze złożenia oświadczenia przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy w tym przedmiocie wymaga przesłania na adres na adres e-mail wskazany w części I ust. 2 Regulaminu.

 4. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych Usługodawcy określonych w Regulaminie nie stanowi zmiany Regulaminu.

 5. Regulamin wchodzi w życie dnia 1.05.2019.